Добредојдовте во ЈОУДГ „Наша Иднина“ - Прилеп

 

 

 

 

 

 

Јавната општинска установа детска градинка "Наша иднина" – Прилеп е изработена во согласност со Законот за заштита на деца и Статутот на детската градинка. 

 

Јавната општинска установа детска градинка "Наша иднина" – Прилеп е високоразвиена градинка. Градинката "Наша иднина" – Прилеп започнала да работи во 1968 година со само еден објект, но денес работата се одвива во четири објекти, плански распоредени на различни страни од градот,со цел да се задоволат потребите на поголем број родители.

 

Дејноста се одвива согласно Законот за зашитита на децата (Сл. весник на РМ, бр. 98/00), Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на деца (Сл. весник на РМ бр. 17/03, 65/04, 113/05 и 83/09) и Законот за заштита на деца ( пречистен текст - сл. весник на РМ бр. 170/2010). Дејноста е под шифра 88,91 - дејност на дневна социјална заштита на деца организирана во 4 детски градинки:

 1. објект Бончејца со површина под зграда 1.587 м2 и површина под двор 3.876 м2.
 2. објект Мирче Ацев со површина под зграда 1.299 м2 и површина под двор 1.467 м2.
 3. објект Тризла со површина под зграда 1.587 м2 и површина под двор 3.876 м2.
 4. објект Гоце Делчев со површина под зграда 1,494 м2 и површина под двор 4.067 м2.

Грижа за децата

  Грижата на децата е организирана во:

  • Јасли - 5 воспитни групи - јасли за деца од 9-24 месеци
  • Градинка - со 25 воспитни групи од кои:
   • I мала група - 6 групи
   • II мала група - 6 групи
   • средна група - 6 групи
   • голема група - 7 групи
   • 2 групи продолжен престој
   читај повеќе
   

   

   

Здравствена заштита на децатаПланиран е лекар како извршител и организатор на здравствената заштита. Во моментов, ЈОУДГ не располага со кадар и обично ингеренциите преминуваат на соодветниот медицински песонал. Во градинката се примаат само здрави деца со што родителите се должни при приемот на детето да приложат потврда од матичнит лекар за здравствената состојва на детето, со уреден брис од нос и грло и уредно примени вакцини според

читај повеќе